De nieuwe norm in het ontwikkelen van bestaand vastgoed

Wereldstad-Vastgoedzorg de     assetmanagers

 

Vastgoedsturing 

Het vastgoed is het tafelzilver van de corporatie.U wilt uw vastgoedportefeuille zodanig transformeren dat het optimaal aansluit bij uw ondernemingsstrategie en uw doelgroepen goed bedient, nu en in de toekomst. Wereldstad-Vastgoedzorg ondersteunt u bij het vinden van de optimale vastgoedmix, zodat u daarmee uw doelen kunt realiseren. 

Sturen op vastgoed is als varen op een mammoettanker: de wendbaarheid is niet groot. Als je wilt sturen moet je een goed langetermijnplan hebben, en onderweg niet te vaak van koers willen veranderen. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een lange-termijn vastgoedplan, waarbij de vraag uit de markt, de kwaliteit van de voorraad, de financiële positie, onderhoud, beheer en nieuwbouw met elkaar in balans zijn. Daarbij ligt de focus op zowel maatschappelijk als financieel rendement.

Vastgoedsturing is nooit af, maar een continu proces binnen de organisatie. Het is een overkoepelend proces dat processen als onderhoud, beheer, huurbeleid, renovaties, nieuwbouw en verkoop verbindt. Wij helpen u om vastgoedsturing te borgen in uw organisatie, zodat strategische beslissingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd binnen de operationele processen.

 


Expertise:

Assetmanagement vraagt om specifieke competenties, zoals commerciële vastgoeddeskundigheid en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Verantwoordelijkheid:

een functioneel organisatiemodel met assetmanagement als aparte lijnfunctie met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Besluitvorming:

Alle vastgoedbeslissingen (alle beslissingen die de waarde ervan beïnvloeden) in één hand of functie, zodat hierover integraal en in overeenstemming met de vastgelegde assetmanagement-doelen kan worden besloten.

Prestatiemeting:

een helder toetsingskader, inclusief KPI’s, om periodiek de vastgoedresultaten (op complex- en portefeuilleniveau) te kunnen meten en bij te sturen (PDCA-cyclus).

Cultuur:

Een meer bedrijfseconomische manier van denken en handelen m.b.t. alle beslissingen die het vastgoed betreffen c.q. de waarde ervan beïnvloeden.

Bottum aan de slag:

Voor corporaties die eerst meer assetmanagement kennis willen opdoen of liever concreet aan de slag willen met actuele assetmanagementvraagstukken, is deze aanpak het meest geschikt. Veelal zal blijken dat deze vraagstukken een gevolg zijn van beleid in het verleden of door het ‘tactische gat’ tussen het (strategische) portefeuillebeleid en het (operationele) dagelijks beheer.Een goed voorbeeld hiervan is het zgn. ‘WOZG-mechaniek’: doordat veel corporaties jarenlang een huurprijsbeleid hebben gevoerd gericht op betaalbaarheid, is dit enerzijds ten koste gegaan van de doorstroming (weinig mutaties) en daarmee van de beschikbaarheid van goedkope(re) woonruimte. Anderzijds wordt de investeringsruimte nadelig beïnvloed (door een lagere huuropbrengst en lagere waarde van het vastgoed in verhuurde staat) wat het op peil houden van de kwaliteit van het woningbezit en de verkoopbaarheid (tegen een goede/redelijke prijs) nadelig beïnvloedt. Misschien moeten corporaties bij sommige complexen meer gaan sturen op beschikbaarheid en/of verkoopbaarheid, maar hoe doe je dit zonder de betaalbaarheid op het spel te zetten?

Wereldstad-Vastgoedzorg kan corporaties behulpzaam zijn bij dit soort vraagstukken d.m.v.:

 

  • Van quick-scans naar quick-wins.
  • Portefeuille- en/of complex-analyses.
  • Vertaling van strategie via assetmanagement naar beheer, de beste simulatie met het Assetmodel WOZG
  • Hoe om te gaan met marktwaarde, bedrijfswaarde en vastgoedsturing?
  • Herijking van complexbeleid (per complex en/of groep van complexen), inclusief complexbegrotingen.
  • Kwartiermaken assetmanagementfunctie.