Aedes TCOtool nu ook voor niet Aedes leden


De Aedes TCOtool is nu ook beschikbaar voor niet Aedes leden.  De Aedes TCOtool is zeer goed ontvangen en lijkt de nieuwe standaard voor de TCO benadering, de verschuiving van partieel korte termijn naar integraal lange termijn. 

Stuur een mail naar hank@wereldstad-vgz.nl , geef ajb aan welke versie u wenst, start, compleet of premium. U ontvangt het aanbod en de licentie overeenkomst, na afhandeling ontvangt u direct de Aedes TCOtool. 


Interview Schildersvakkrant "kengetallen voor alle niveaus"


Aedes TCO tool "de Teaser""


Binnenkort: de Aedes TCO-tool

 

Kijkt u wel eens naar de totale kosten van het bezit van uw woningcorporatie op de lange termijn? Van aanschaf tot exploitatie? Bij een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doet u dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

 

Lange termijn benadering

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan uw corporatie een betere keuze maken voor het vastgoed. Met zo’n integrale lange termijn benadering doorbreekt u het korte termijn denken. U laat uw investeringskeuzes dan niet alleen afhangen van de hoogte van de stichtingskosten. Maar u houdt rekening met alle exploitatiekosten die u nog jarenlang moet betalen. Bij het ontwikkelen van gebouwen betrekt u niet alleen de ontwikkelingsafdeling, maar ook de beheerafdeling en visa versa.

 

Binnenkort: Aedes TCO-tool

Binnenkort stelt Aedes de Aedes TCO-tool beschikbaar. Hiermee kunt u deze interne samenwerking stimuleren, inzicht krijgen in de totale kosten op lange termijn en de samenwerking met de markt verbeteren. Samen met verschillende corporaties en diverse marktpartijen is de Aedes TCO-tool ontwikkeld door Wereldstad.

 

TCO en LCC

Door de Total Cost of Ownership (TCO), te combineren met de Life Cycle Cost (LCC) wordt de volledige kostenstructuur inzichtelijk. Deze LCC bestaat uit technische levensduurkosten die project- en product gebonden zijn én kosten voor verbeter- en instandhoudingsonderhoud. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, voert u ook de TCO gegevens in. Dit zijn de economische levensduurkosten en proceskosten, denk aan de stichtings- en exploitatiekosten.

 

Werking Aedes TCO-tool

De Aedes TCO-tool is een invulmodel en een handleiding. De tool is gevuld met standaard bedragen voor lichte en zware ingrepen voor het onderhoud. Makkelijk voor corporaties die deze data niet één, twee, drie kunnen produceren. Heeft uw corporatie deze data wel beschikbaar, dan kunt u uw eigen data als vertrekpunt gebruiken.

 

De Aedes TCO-tool houdt met heel veel rekening: de NTA 8800, de indeling complexen op basis van vaste variabelen, conditiescores, indexering, verschillende btw-tarieven en nog veel meer. Ook stuurt u ermee op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

 

Vervolgstappen

Op 3 juni 2021 lanceert Aedes de eerste versie van de Aedes TCO-tool. Het opgestelde rekenmodel om de LCC/TCO te berekenen is compleet, eenvoudig te gebruiken en logisch opgebouwd. Voor het gebruik van de tool maakt Wereldstad een handleiding met stappenplan. Daarnaast volgt er een aantal kennissessies om het gebruik en de toepassing van de tool uit te leggen. Heeft u meer verdieping nodig, dan kunt u ook één op één afspreken met Wereldstad.

 

Als de tool door voldoende corporaties is gebruikt volgt een evaluatie, waarna het model kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld rendementsberekeningen, verschillende scenario’s, woonlastenberekeningen en kosten van energie reducerende maatregelen.

 

Integrale aanpak

 

De TCO-aanpak kenmerkt zich door integraliteit. Aedes en Wereldstad vinden het belangrijk dat zowel de corporaties als de vastgoedonderhoudsbedrijven zich herkennen in de Aedes TCO-tool en zijn daarom nauw betrokken bij de realisatie. De werkgroep bestaat uit veertien corporaties en drie vastgoedonderhoudsbedrijven (Hagemans vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg en Heko Vastgoedonderhoud). Het intellectueel eigendom is van Wereldstad. 


Aedes TCO Tool: het interview

Aedes interviewde directeur-eigenaar van Wereldstad, Hank Herfkens over de Aedes TCO-tool. 

 

Waarom is een TCO-benadering belangrijk?

‘Ik begin gelijk maar met een boude bewering: "De investering is niets waard als er geen TCO-perspectief aan gekoppeld wordt." Uit de Aedes-benchmark blijkt dat de corporaties samen in 2019 7,2 miljard euro hebben geïnvesteerd in sociaal vastgoed. Mijn inschatting is dat aan 99 procent van deze uitgaven geen TCO is gekoppeld. Stel dat mijn bewering klopt, dan is de urgentie van een TCO-benadering duidelijk.

 

Lees het volledige interview hier verder


Aedes TCOtool sneak previews


Sneak preview nr 1

In stap 1 wordt het project geconfigureerd waarmee de standaard default waarden met betrekking tot onderhoud worden geactiveerd. Het leidt tot een unieke complexcode. Deze stap leidt direct al tot inzicht. Omdat de uitslagen vensters elke stap zichtbaar zijn leidt elke handeling tot nieuwe getallen zodat je stap voor stap wordt meegenomen in de consequenties van je keuzes.

 

Wordt vervolgd


De Leidraad RGS hanteert de volgende definitie van TCO.

De Leidraad RGS ; 

Om ‘appels met appels’ te kunnen vergelijken maken ketenpartners eenduidige afspraken over de wijze waarop en met welke onderdelen de TCO wordt berekend. 

De algemene definitie van de leidraad is:

• TCO-verwerving = nieuwbouw + onderhoud + verbetering (over bijvoorbeeld 50 jaar);

• TCO-NCW zijn de contant gemaakte toekomstige uitgaven naar het huidige tijdstip op basis van overeengekomen disconterings- en indexeringspercentages.

 

De TCO is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

• TCO-directe-kosten is de aanneemsom (As) en deze bestaat uit As-directe kosten + As-algemene kosten;

• TCO-indirecte-kosten zijn de kosten ontwerp & engineering (O&E) van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer;

• TCO-indirecte-kosten-overig zijn de eventueel toe te rekenen overige algemene kosten van de vastgoedeigenaar.

 

Wanneer de TCO wordt toegepast op bestaand vastgoed, dan is de definitie:

• TCO-instandhouding-en-ingreep = onderhoud + verbetering (over gekozen planningshorizon, bijvoorbeeld 15, 25, 40 of 50 jaar).

 

 

Wanneer je de integrale financiële effecten van zowel de kosten, investeringen als eventuele huurverhoging of -verlaging wil berekenen, dan kan je het rendement over de gewenste periode berekenen met bijvoorbeeld de beleidswaarde methodiek.


Het basis model is exclusief voor Aedes leden. Wilt u toch kunnen beschikken over het TCO model? Zie dan onze pagina met Opleidingen & Trainingen. U kunt een training LCC of TCO volgen zodat u direct met het basis model aan de slag kunt.