de RGS asseTTool

Gaan we een complex groots renoveren of passen we aan bij mutatie? Zetten we herontwikkeling in op technische of financiële overwegingen? Wat is de nieuwe bedrijfswaarde na investering in duurzaamheidsmaatregelen? Of kunnen we beter investeren in veiligheid en leefbaarheid? 

Wereldstad geeft met de beslismatrix van de RGS asseTTool heel snel inzicht in de effecten van verschillende scenario’s. Zo helpen we bestuurders, asset managers en ontwikkelteams bij het inzichtelijk maken van verschillende keuzes zodat ze het sociale vastgoed integraal kunnen (door)ontwikkelen in de gewenste richting. 

 

Resultaat van de RGS asseTTool

- voorkomt verkokerde optimalisatie                                                                               - biedt inzicht in de effecten van ingrepen over alle beleidsvelden

- vermijdt eendimensionale afwegingen                                                                       - rekent door op 47 verschillende parameters

- niet langer opgelegde keuzes die lastig uit te leggen zijn                                       - beargumenteerde keuzes die goed uit te leggen zijn   

- geen ingrepen meer die gebaseerd zijn op onnavolgbare aannames               - scenario’s die gefundeerd inzicht geven op ingrepen 

- Scenario's die niet kunnen worden gemonitord en geëvalueerd                          - Scenario's die worden gemonitord en geëvalueerd

- upgrade door huurders beperkt mogelijk                                                                       - strategische inzet huurderskeuzes


De beslismatrix geeft in een overzicht de belangrijkste financiële resultaten van de gekozen en de gedefinieerde scenario's


Wat

Wat is RGS Asset Tool

RGS Asset Tool is een hulpmiddel voor besluitvorming op project-, wijk- of portfolioniveau.  De actuele situatie en uitkomsten van mogelijke scenario’s worden kwalitatief en financiëel weergegeven in een overzichtelijke complexkaart. Het toont uitkomsten binnen het “driekamer” model voor asset management (maatschappelijk, vastgoed, vermogen).

Doel

Doel van RGS Asset Tool

Organisaties, wijk- of projectteams ondersteunen bij het kiezen van scenario's.

Resultaat

Resultaat RGS Asset Tool;

Het maakt bespreking van keuzes op het gebied van woon, leef- en technische kwaliteit mogelijk. Geeft besluitvorming met integrale afweging en aantoonbaar verband tussen beleid en uitvoering.
Werking van de RGS asseTTool

De asseTTool levert een indicatieve en een definitieve beslismatrix. Het is een iteratief proces wat uitgevoerd wordt in loops en na elke loop wordt er bijgesteld totdat de definitieve beslismatrix kan worden opgeleverd.

Men start met het opstellen van het kader, de visie, de randvoorwaarden en de uitgangspunten voor zover bekent. De aanvangswaarden geven een zo goed mogelijk beeld van de werkelijkheid en van de ambities die men voor ogen heeft, de lijst met parameters wordt zo goed als mogelijk ingevuld. Daarna vindt het eerste gesprek plaats aan de hand van de getoonde resultaten, het optimaliseren is begonnen. Het gesprek levert aanpassingen op die men opnieuw inbrengt in de RGS asseTTool men toetst de (tussen) resultaten aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, wanneer het projectteam erin slaagt de ambities binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten als speelveld te brengen is de eerste missie geslaagd. Natuurlijk mag men afwijken van dit kader mits beargumenteert en gedocumenteerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van de randvoorwaarden en uitgangspunten.

De definitieve beslismatrix komt tot stand nadat de bouwpartner de indicatieve beslismatrix heeft getoetst aan zijn of haar referentiekader dat bestaat uit (complex) kennis, kunde en ervaring. Opnieuw vindt een gesprek plaats maar ditmaal met de bouwpartner aan tafel. Het gesprek kan een aanpassing van de bepaalde parameters opleveren. Deze aanpassing leidt tot de definitieve beslismatrix welke een belangrijk document is als ondersteuning voor het besluitvormingsproces.Belangrijker nog de asseTTool.....

de RGS asseTTool, arrangeert het noodzakelijke gesprek tussen de belangrijkste vertegenwoordigers vanuit de sociaal maatschappelijke, portefeuille en financiële doelstellingen die samen komen op het projectniveau. De randvoorwaarden, uitgangspunten en project ambities die deze doelstellingen weergeven vormen zo de belangrijkste input voor de RGS asseTTool. De tool legt de noodzakelijke relaties en rekent deze door over de voorgenomen verlenging van de exploitatie termijn, zo geeft de RGS asseTTool inzicht in de gevolgen van de regelgeving, beleidskeuzes en projectambities. Kortom de RGS asseTTool zorgt voor de vertaling van het boerenverstand naar concrete resultaten die helpen geobjectiveerd de juiste besluiten te nemen en vormen zo een belangrijke bijdrage bij de investeringsvoorstellen.